Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

?ywa lekcja przyrody


Wszystkie du?e, masywne, w?ochate paj?ki to ptaszniki b??dnie nazywane tarantulami. Wyst?puj? w Ameryce Po?udniowej, Afryce i Azji (Indie).

Kliknij tu i zobacz ptaszniki

KÓ?KO PLASTYCZNE NA WARSZTATACH CERAMICZNYCH


Dziewczynki z kó?ka plastyczno-przyrodniczego klasy IIIb odwiedzi?y wystaw? ceramiki artystycznej pani Agnieszki Góral w Zabierzowie Boche?skim. Uczestniczy?y te? w warsztatach lepienia z gliny "anio?ków ?wi?tecznych". Z u?miechem na twarzy i wielkim zaanga?owaniem tworzyli?my swoje dzie?a, które po wysuszeniu i wypaleniu zabrali?my do domu. Przez d?ugi czas b?d? nas cieszy? swoim mi?ym widokiem.

Kliknij tu i zobacz fotki z tych odwiedzin

Kolejny sukces naszej szko?y!


Nasza szko?a w?ród X najlepszych szkó? ma?opolski w II edycji konkursu "Odblaskowa Szko?a"!.
W nagrod? otrzymali?my LAPTOPA!

 GRATULUJEMY!
Kliknij tu i zobacz fotki z rozdania nagród

Wyj?tkowe spotkanie miko?ajkowe


W Centrum Chorych na Stwardnienie Rozsiane "Ostoja" odby?o si? wyj?tkowe spotkanie miko?ajkowe. Uczniowie z klasy Va przebrani za weso?e anio?ki, diabe?ki i ?w. Miko?aje odwiedzi?y mieszka?ców o?rodka. Zaprezentowali program artystyczny i wr?czyli upominki.

Kliknij tu i zobacz fotki z tych odwiedzin

Odwiedziny ?w. Miko?aja


6 grudnia odwiedzi? nasza szko?? ?w. Miko?aj przynosz?c dzieciom du?o prezentów.

Kliknij tu i zobacz fotki z tych odwiedzin

Spotkanie z Wand? Chotomsk?


Dajmy dzieciom s?o?ce ,
dajmy dzieciom mi?o?? ,
dajmy dzieciom rado?? ,
?eby ?ez nie by?o-

Dla ma?ych i du?ych dzieci z Woli Batorskiej
Wanda Chotomska
/wpis do kroniki szkolnej/

7.12.2011 roku w Domu Kultury w Woli Batorskiej odby?o si? autorskie spotkanie z pani? Wand? Chotomsk? pisark? dla ''wszystkich'' dzieci i doros?ych. Wys?uchali?my recytacji wierszy, poznali?my nowe propozycje czytelnicze oraz p?yty z wierszami i piosenkami. Odby?a si? równie? konferencja prasowa i rozstrzygni?cie Konkursu Plastycznego. Ka?dy uczestnik spotkania otrzyma? upominek ksi??kowy z dedykacj? od pani Wandy Chotomskiej.

Kliknij tu i zobacz fotki z tego spotkania

Zabawy na szkolnej ?wietlicy

"Dzie? Misia" w naszej szkole


25 listopada 2011 r. to w naszej szkole "Dzie? Misia"

Kliknij tu i zobacz co si? dzia?o

Koncert polskich pie?ni patriotycznych


22 listopada 2011 r. odby? si? w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Woli Batorskiej koncert polskich pie?ni patriotycznych w wykonaniu Zespo?u Kameralnego "PRO ARTE", Dzieci?cego Chóru Szko?y Podstawowej i Przedszkola z Woli Batorskiej i z Niepo?omic pod kierownictwem Pani Profesor Aleksandry Polak oraz m?odych pianistów: Katarzyny B?k,Wojciecha Buczka i Jakuba Barana - uczniów Pani Profesor.

Kliknij tu i zobacz zdj?cia z koncertu.

Marzenia si? spe?niaj? - mamy tablic? multimedialn? !!!


Marzenia si? spe?niaj? trzeba tylko chcie?. Dzi?ki doskona?ej wspó?pracy Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców szko?a wzbogaci?a si? o nowoczesne narz?dzie dydaktyczne - tablic? interaktywn?. Potrzebne ?rodki na ten cel zosta?y wypracowane podczas wspólnie organizowanych Pikników Rodzinnych i innych imprez okoliczno?ciowych. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim sponsorom!

PODSUMOWANIE AKCJI "WYPADKI NA DROGACH POROZMAWIAJMY "

15 listopada 2011 r. odby?o si? podsumowanie akcji "Wypadki na drogach porozmawiajmy" po??czone z rozdaniem nagród w przeprowadzonych konkursach w ramach ogólnopolskiej kampanii "Odblaskowa Szko?a 2011"

Kliknij tu i zobacz zdj?cia z tej imprezy.

Wygenerowano w sekund: 0.01
628,452 Unikalnych wizyt