Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

?WI?TO LATAWCA

Dzie? Latawca

Kliknij i zobacz ?wietlic? w fotoobiektywie
Og?aszamy ?wietlicowy Dzie? Latawca – wtorek 11 pa?dziernika 2011oraz Konkurs „Latawiec 2011”
W programie:
  • nauka sk?adania samolotu z papieru technik? orgiami,
  • dzielenie si? swoimi do?wiadczeniami z zakresu konstruowania maszyn lataj?cych;
  • prezentacja swoich latawców;
  • rozstrzygni?cie konkursu Latawiec 2011” (w kategoriach: najwy?ej lataj?cy, najbardziej oryginalny, naj?adniej ozdobiony).
      Na uczestników konkursu czekaj? puchary i nagrody.

Akcja ekologiczna "Sprz?tanie ?wiata 2011"

30 wrze?nia 2011 r. uczniowie naszej szko?y, jak co roku, przyst?pili do akcji „Sprz?tanie ?wiata 2011”. Tegoroczna akcja przebiega?a pod has?em „Las to ?ycie- chro?my je!”.
Akcj? rozpocz?? krótki program artystyczny przygotowany przez klas? IV a pt. „Sumienie ekologiczne”. Nast?pnie uczniowie klas IV- VI wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyli w teren, by spotka? si? z pracownikiem Nadle?nictwa Niepo?omice, pani? Karolin? Matu?? i wys?ucha? prelekcji na temat ?mieci, które stanowi? ogromny problem dla lasu. Po wys?uchaniu prelekcji wszyscy rozeszli si?, aby posprz?ta? wyznaczone rejony Puszczy Niepo?omickiej.
Kliknij tu i zobacz zdj?cia z tej akcji

Kampania "Bezpieczna droga do szko?y"

Pocz?tek roku szkolnego to okres wzmo?onego ruchu na drogach. Szczególnie pi?kny w tym roku wrzesie? sprawi?, ?e wielu uczniów (w tym tych najm?odszych z kl. I – III) doje?d?a do szko?y rowerami. Pomimo wykonanych w ostatnim okresie chodników, wielu uczniów porusza si? po pasie jezdni.
Nasza szko?a po?o?ona przy bardzo ruchliwej drodze 964 rozpocz??a nowy rok szkolny od wznowionej kampani pod has?em „Bezpieczna droga do szko?y“, w ramach której przyst?pili?my do ogólnopolskiego projektu "Odblaskowa szko?a".
Kliknij tu i zobacz zdj?cia z tej kampanii
Kliknij tu i zobacz Kampania „Bezpieczna droga do szko?y“ - gazetki klasowe

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/12

1 wrze?nia 2011 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny 2011/12 
  • godz. 9.00 - Msza ?w.w ko?ciele parafialnym
  • godz. 10.00 - spotkanie uczniów z dyrektorem i wychowawcami klasZako?czenie roku szkolnego 2010/2011

  Witajcie wakacje! zako?czyli?my rok szkolny 2010/2011.
Kliknij TUTAJ i zobacz fotorepotra? z tej uroczysto?ci.

Dyrekcji, Kole?ankom i Kolegom Nauczycielom, Paniom i Panu z obs?ugi oraz wszystkim Ucznim Naszej Szko?y ?ycz? szcz??liwych i bezpiecznych wakacji

Andrzej G?s?owski
- administrator strony


PIKNIK 2011 "BAW SI? RAZEM Z NAMI"

Tradycj? naszej szko?y s? coroczne pikniki rodzinne organizowane przez rodziców i nauczycieli. W niedziel? 12 czerwca od samego rana trwa?y przygotowania. Podczas tegorocznego VI-go Pikniku Rodzinnego odkrywali?my talenty naszych uczniów i ich rodziców. Doskona?ymi aktorami okazali si? pierwszoklasi?ci, którzy przedstawili program b?d?c? podsumowaniem realizowanego projektu „Pierwsze Uczniowskie Do?wiadczenia Drog? do Wiedzy”. Mi?? niespodziank? dla wszystkich rodziców by? koncert „Dla mamy i taty” w wykonaniu chóru szkolnego oraz absolwentów naszej szko?y. Kolejn? atrakcj? naszego pikniku by? pokaz mody ?wiatowej s?awy projektantki Coco Szalonej oraz popisy akrobatyczne przygotowane przez uczennice klas IV-VI. Rodzice równie? ujawnili swoje talenty, prezentuj?c spektakl kabaretowy „Kopciuszek light”.
Pan Janusz Rojek kolejny raz porwa? wszystkich uczestników pikniku do wspólnego ?piewania przy d?wi?kach gitary. Podczas pikniku przeprowadzono loteri? fantow?, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup tablicy interaktywnej. Bufet serwowa? domowe ciasta i inne kulinarne pyszno?ci.
Rodzicom, którzy w to niedzielne popo?udnie wybrali taka form? wspólnego wypoczynku razem ze swoimi dzie?mi gratulujemy m?drego wyboru a wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili si? do zorganizowania tego spotkania sk?adamy serdeczne podzi?kowania.

Kliknij tu i zobacz zdj?cia z pikniku

Zapraszamy na kolejny "PIKNIK RODZINNY"

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Uczniowie zapraszaj? wszystkich sympatyków naszej szko?y na kolejny "PIKNIK RODZINNY" organizowany w tym roku pod has?em "Pracujemy i bawimy si? razem dla dobra naszych dzieci", który odb?dzie si? w niedziel? 12 czerwca 2011r. na terenie wokó? szko?y.
Rozpocz?cie imprezy godz. 15.30. Ca?kowity dochód z imprezy przeznaczony jest na zakup tablicy multimedialnej.
W programie:
15.30 - otwarcie pikniku, powitanie go?ci zabawa ,,Ju? czas na przygod?…”
15.40 - zabawy integracyjne( samba: ,,Motor gigant”, ,,Labada”)
16.10 - Prezentacja efektów pracy uczniów klasy I w zwi?zku z zako?czeniem Projektu „Pierwsze uczniowskie do?wiadczenia drog? do wiedzy
16.30 - rodzinne konkursy 
17.00 - Pokaz mody ?wiatowej s?awy projektantki  Coco Szalonej
17.15 - Kabaret ,,Kopciuszek light’’ w wykonaniu rodziców
17.30 - Prezentacja ukrytych talentów uczniów oraz absolwentów szko?y – mini koncert
18.00 – Pokazy akrobatyczne przy muzyce, karate, modeli lataj?cych
18.30 - Prezentacja sprawno?ci bojowej i sprz?tu OSP Wola Batorska
19.00 - Losowanie nagród g?ównych loterii
19.30 - zabawy integracyjne

Dodatkowe atrakcje:

Makija? twarzy
Ogl?danie panoramy Woli Batorskiej - wzwy?ka OSP –Niepo?omice
Skoki i akrobacje na trampolinie, zamki dmuchane
Bufet oferuje :

Napoje ,potrawy z grilla, hamburgery ,hot-dogi
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


Du?y sukces naszych szóstoklasistów

5 kwietnia 2011 r. szóstoklasi?ci wszystkich szkó? przyst?pili do Sprawdzianu - pierwszego w swoim ?yciu wa?nego egzaminu. Wyniki uzyskane przez uczniów klas VI naszej szko?y s? bardzo wysokie -(w 9 stopniowej  skali staninowej to  8 stanina).
?rednia liczba punktów szko?y to 28,9 pkt. (na 40 mo?liwych do zdobycia) to wynik wy?szy od ?redniego wyniku wszystkich szkó? w Gminie Niepo?omice, Powieci Wielickim i Województwie Ma?opolskim.
Indywidualnie najwy?sze wyniki uzyskali: PAWE? DUDA 38/40pkt. i ANETA MIREK 37/40pkt.
GRATULUJEMY I ?YCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW W GIMNAZJUM!


VI Gminny Multimedialny Konkurs Profilaktyczny

Poznaj laureatów IV Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego.
Kliknij tu i zobacz laureatów VI edycji konkursu i niektóre nagrodzone prace


B?dzie bezpieczniej na drodze

29 uczniów klas IVa i IVb zda?o egzamin na kart? rowerow? i otrzyma?o pierwsze w ?yciu Prawo Jazdy. Emocji by?o wiele, bo egzamin sk?ada? si? z trzech cz??ci. W pierwszej cz??ci uczniowie rozwi?zywali test ze znajomo?ci przepisów ruchu drogowego, druga cz??? to sprawdzian ze znajomo?ci znaków drogowych. W cz??ci trzeciej ka?dy ucze? musia? wykaza? si? umiej?tno?ciami praktycznymi bezpiecznej jazdy na rowerze pokonuj?c tor przeszkód i zaimprowizowane skrzy?owania. Najwy?sz? wiedz? i umiej?tno?ciami praktycznymi wykaza? si? Jakub D?bro? zdobywaj?c max. ilo?? punktów.

W nadchodz?ce wakacje ka?dy czwartoklasista b?dzie pe?noprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Szerokiej i bezpiecznej drogi.


Wygenerowano w sekund: 0.00
628,447 Unikalnych wizyt