Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

Wyniki VII Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego

28 maja 2012 r. komisja konkursowa og?osi?a wyniki VII Gminnego Multimedialnego Konkursu Profilaktycznego. Wszystkim Laureatom serdecznie GRATULUJEMY!
Podsumowanie konkursu z rozdaniem nagród odb?dzie si? 11 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 na Zamku Królewskim w Niepo?omicach.

Kliknij tu i zobacz wyniki konkursu

Wyniki V Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego "Wiosna Piórem i P?dzlem Malowana"

Komisja konkursowa og?osi?a wyniki V Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego.

Kliknij tu i zobacz wyniki konkursu
 

EGZAMIN NA KART? ROWEROW?

25 maja 2012 r. odby? si? egzamin na Kart? Rowerow?, do którego przyst?pili wszyscy uczniowie klas IV. Sk?ada? si? z cz??ci teoretycznej (test z wiedzy o zasadach ruchu drogowego, znajomo?ci znaków drogowych) oraz cz??ci praktycznej (sprawdzenie umiej?tno?ci bezpiecznego poruszania si? rowerem po drodze. Emocji by?o wiele.

Kliknij tu i zobacz fotki z egzaminu


Mamy V-ce Rachmistrzów Gminnych!


9 maja 2012 r. odby?y si? gminne eliminacje Powiatowego Konkursu Matematycznego "RACHMISTRZ". Dru?yna naszej szko?y w sk?adzie:
  • Aleksandra Wilkosz, Paulina Rogowska - klasy VI,
  • Jakub D?bro?, Daniel Krzy?ak - klasy V,
  • Alicja Warecka, Micha? Rojek - klasy IV
odnios?a du?y sukces.
 
V-ce RACHMISTRZEM Gminy Niepo?omice w kategorii klas VI zosta?a Aleksandra Wilkosz, której nauczycielem matematyki jest mgr Agnieszka ?ledziowska.
W kategorii klas V V-ce RACHMISTRZEM Gminy Niepo?omice zosta? Jakub D?bro?, pracuj?cy pod opiek? nauczyciela matematyki jest mgr Anny G?s?owskiej

Ca?ej dru?ynie serdecznie gratulujemy a V-ce Rachmistrzom ?yczymy dalszych sukcesów w finale powiatowym.


Wystawa: "Ka?dy ma swojego bzika, ka?dy swoje hobby ma"

Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy 25 kwietnia zorganizowano wystaw? pod has?em: „Ka?dy ma swojego bzika, ka?dy swoje hobby ma” . Celem wystawy by?o zaprezentowanie zbiorów zgromadzonych przez naszych uczniów, którzy mieli mo?liwo?? pokazania prywatnych kolekcji i opowiedzenia o swoich zainteresowaniach kolegom ze szko?y oraz nauczycielom. Mogli?my podziwia? ró?nego rodzaju kamienie, minera?y, szklan? mena?eri?, znaczki, katalogi z projektami strojów, rysunki w?asne, plakaty idoli muzycznych, zbiór ksi??ek o tematyce wojskowej, militaria. Aby zobaczy? wi?cej kliknij CZYTAJ WI?CEJ

Kliknij tu i zobacz fotki z tej wystawy


Kolejny sukces naszej szko?y

Nasza szko?a zosta?a laureatem ogólnopolskiego prozdrowotnego programu grantowego "Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja", otrzyma?a najwy?sze mo?liwe dofinansowanie - grant w wysoko?ci 2 tysi?cy z?otych na przebudow? i zmian? asortymentu sklepiku szkolnego. W ramach projektu nast?pi nie tylko przebudowa sklepiku, ale równie? nowa aran?acja jego wystroju.
 B?dzie to magiczne miejsce, gdzie nie tylko mo?na b?dzie kupi? zdrow? ?ywno?? (owoce, warzywa, ciasteczka zbo?owe itp.), napi? si? ?wie?ych soków i gor?cej herbaty, a równie? w estetycznym k?ciku ?niadaniowym spokojnie zje?? drugie ?niadanie. Przestrze? sklepiku otwarta na hol, b?dzie zach?ca? swoim wystrojem (has?ami i dekoracjami umieszczonymi na ?cianach) do kupowania zdrowej, ekologicznej ?ywno?ci. Na zdj?ciu zespó? realizuj?cy projek z opiekunami.


Spotkanie z Rodzicami!

Szanowni Pa?stwo!

Dn. 24.04.2012r. (wtorek) od godz. 17.00-18.00 odb?d? si? SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI - w programie:
  • przekazanie informacji na temat aktualnych wyników w nauce i zachowaniu uczniów
  • sprawy bie??ce.
Godz. 18.00 - w sali nr 10 spotkanie Dyrektora Szko?y z Rad? Rodziców.

Serdecznie zapraszam!

Z powa?aniem
Dyrektor Szko?y Anna G?s?owska


?YCZENIA ?WI?TECZNE

Radosnych, pe?nych nadziei i pokoju ?wi?t Wielkiej Nocy, kolorowych pisanek w koszyku i smacznej w?dzonki, udanego wypoczynku oraz wiele wiosennego s?o?ca dla ca?ej Spo?eczno?ci Szko?y Podstawowej im. W. Witosa w Woli Batorskiej oraz Przyjació? i Sympatyków naszej szko?y
?yczy
Dyrektor Szko?y
Anna G?s?owska


APEL WIELKANOCNY

4 kwietnia 2012 r. uczestniczyli?my w Apelu wielkanocnym, na którym laureaci konkursu na "Najpi?kniejsz? pisank? wielkanocn?" otrzymali dyplomy i nagrody. Na zako?czenie Pani Dyrektor z?o?y?a wszystkim Uczniom, Nauczycielom i Pracownikom szko?y ?yczenia ?wi?teczne.

Kliknij tu i zobacz fotki z apelu


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

3 kwietnia 2012 r. szóstolkasi?ci pisali swój pierwszy egzamin.

Kliknij tu i zobacz fotki ze sprawdzianu


V edycja Gminnego Konkursu "SAVOIR VIVRE? ZNAM, STOSUJ?"


20 marca 2012 r. w naszej szkole odby?a si? V edycja Gminnego Konkursu „Savoir – vivre? – znam, stosuj?”, organizowanego wspólnie z Wydzia?em Edukacji Urz?du Miasta i Gminy Niepo?omice. Honorowy patronat nad konkursem obj?? Pan Roman Ptak Burmistrz MiG Niepo?omice. W tegorocznym konkursie wzi??o udzia? 9 szkó? podstawowych z terenu MiG Niedpo?omice. Puchar przechodni pow?drowa? do Szko?y Podstawowej im. Stanis?awa Wyspia?skiego w Suchorabie, która uzyska?a najwi?cej punktów w konkursie i zaj??a I miejsce. II miejsce wywalczy?a Szko?a Podstawowa w Woli Batorskiej, natomiast III miejsce Szko?a Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepo?omicach. Dzi?kujemy wszystkim za udzia?, gratulujemy LAUREATOM i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych edycjach konkursu.
Kliknij tu i zobacz fotki z konkursu


Wygenerowano w sekund: 0.00
628,442 Unikalnych wizyt