Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

Powitanie

Witaj na stronie Szko?y Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej
"TUTAJ PRZYJAZNY POCZ?TEK DROGI TWOJEGO SUKCESU"


Koncert po?wi?cony pami?ci prof. Aleksandry Polak


Muzyka wyra?a najpi?kniejsze emocje, pokazuje ich najczystsz? ods?on? – nie wstydzi si? prawdy. To najlepsza przyjació?ka wzrusze?, or?downiczka wspomnie?. Kiedy brakuje s?ów, zostaje ona – pi?kna, donios?a, przyprawiaj?ca o dreszcze. W zestawieniu ze ?piewem jest pi?knym ?wiadectwem tego, co tak trudno wyrazi? za pomoc? zda?, które w zamierzeniu maj? by? najbardziej w?a?ciwe.
Pami?? o prof. Aleksandrze Polak jest naszym obowi?zkiem, z którego chcemy si? nale?ycie wywi?za?, bo jest to dobro, które ofiarowa?a swoim ciep?em, mi?ym s?owem, dorobkiem artystycznym ?wi?tej Pami?ci Pani Profesor.
To przes?anie, które obecne jest w nich – m?odych artystach, którzy pod opiek? Pani Aleksandry, poznali pi?kno muzyki i ?piewu. Do nich nale?y ucze? naszej szko?y – Micha? Walczyk (Vb), który wyst?puj?c solo w czasie koncertu pt.: „Ole?ka”, jaki mia? miejsce 24 lutego w Zamku Królewskim w Niepo?omicach, odda? ho?d zmar?ej artystce. Micha? wykona? na fortepianie utwór pt.: „Ostatni mazur”, którego przes?anie – oprócz znanego wszystkim, zwi?zanego z patriotyzmem - dla nas jest pewnego rodzaju zapewnieniem, ?e pami?? o wspania?ej Pani Aleksandrze nigdy nie zaginie, bo b?dzie dawa?a o sobie zna? w ka?dym utworze zagranym przez Micha?a.
W koncercie wyst?pi?y tak?e: Gabriela Stachowiak oraz Kinga Stachowiak z Chóru Szko?y Muzycznej I Stopnia w Niepo?omicach, które równie? ucz?szczaj? do naszej szko?y. Jeste?my dumni, poniewa? nasi uczniowie wyst?pili razem z wielkimi artystami krakowskiej sceny muzycznej. Gdy ?al serce ?ciska, zostaj? Oni – M?odzi Twórcy, którzy daj? ?wiadectwo, które wci?? ?ywe, nie pozwala zapomnie?… Pani Aleksandro – na zawsze w naszych sercach…
Z ogromnym wzruszeniem wspominamy s?owa wypowiedziane przez Pani? Profesor w dniu naszej szkolnej wieczornicy zorganizowanej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Uczestnictwo w programie przygotowanym przez uczniów naszej szko?y, wyst?py, które u?wietni?a Pani wraz ze swoim chórem, dobre s?owo i mi?e gesty skierowane w stron? naszej placówki i ma?ych artystów – wtedy by? to dla nas zaszczyt, dzi? – podobnie, ale doszed? ?al…
Nie wiedzieli?my, ?e wtedy po raz ostatni przekroczy?a Pani progi naszej szko?y…Tak trudno stosowa? czas przesz?y, kiedy wraca si? wspomnieniami do tamtej chwili, do daty, kiedy na niepo?omickim zamku mia? si? odby? nast?pny koncert…
Justyna Bielec, Karolina Pucha?a
Kliknij tu i zobacz

Po polsku i po ......angielsku - kolejny sukces naszych uczennic!

Mamy kolejny sukces! 19 lutego w Szkole Podstawowej w Stani?tkach odby? si? XV Gminny Konkurs Poezji w J?zyku Angielskim. Nasz? szko?? reprezentowa?y: Wiktoria Szewczyk, Emilia Wilk, Amelia Wilk i Lena German. Uczennice zaprezentowa?y si? na medal!
Lena German zdoby?a I miejsce w kategorii klas VI-VIII, Emilia Wilk III miejsce w kategorii klas IV-V, a Amelia Wilk wyró?nienie!
Przez trudy do gwiazd!
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy, by poezja by?a przez Was odkrywana w ka?dej ods?onie.
Justyna Bielec

Sukcesy w Gminnym Konkursie Recytatorskim

Uczennice naszej szko?y Nikola Borowska kl. IIb i Alicja Ró?e?ska kl. IVb zdoby?y wyró?nienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odby? si? w Domu Kultury w Woli Batorskiej.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.
Niech Wasz talent rozkwita!!


?owimy talenty

Przepis na sukces? Kilka kilogramów pasji z dodatkiem talentu i zaanga?owania!
Mamy kolejny powód do dumy! Ucze? naszej szko?y – Miko?aj Szewczyk (IVa) - zosta? dru?ynowym Wicemistrzem Polski juniorów w konkurencji modeli szybowców halonowych F1 oraz zdoby? II miejsce w kategorii wiekowej m?odzików w ogólnopolskich zawodach modeli szybowców halonowych F1 o Puchar Prezesa Zarz?du Kopalni Soli w Bochni!
Ta wspania?a wiadomo?? dotar?a do nas ju? przed feriami, teraz z dum? dzielimy si? ni? z Pa?stwem! Brawo!
Justyna Bielec

Ogólnopolski Konkurs "ALFIK HUMANISTYCZNY" rozstrzygni?ty!

Dnia 12 grudnia 2018r. nasza szko?a po raz kolejny przyst?pi?a do Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik Humanistyczny”. Tym razem pad? rekord, poniewa? w zmaganiach konkursowych uczestniczy?o a? 50 osób. Byli to uczniowie klas III-VIII. Trzyna?cioro z nich osi?gn??o wysokie wyniki (powy?ej 100p.na 150 mo?liwych). Najwy?sz? lokat? zdoby?a uczennica klasy VIII Oliwia Hyrc - 133,75p. (dziewi?te miejsce w województwie). Na uznanie zas?uguj? równie? uczniowie Magdalena Macieja z klasy VIII, która uzyska?a 131,25p. oraz Hubert Bo?ek z klasy IVb z wynikiem 127,5p. Osoby te otrzymaj? nagrody ksi??kowe, natomiast pozostali uczestnicy pami?tkowe dyplomy.
Osobom, które osi?gn??y wysokie wyniki, sk?adam serdeczne gratulacje, a wszystkich zapraszam do udzia?u w konkursie w nast?pnym roku szkolnym.
Szkolny Organizator Konkursu
Marzena Solarz

Podsumowanie kampanii "No promil - no problem"

Profilaktyka jest wa?nym krokiem zapobiegania wszelkim niepo??danym zjawiskom, z jakimi boryka si? wspó?czesno??, dlatego te? nasza placówka - ju? po raz kolejny – wzi??a udzia? w kampanii spo?ecznej „No promil-no problem”, której celem jest edukacja na temat wp?ywu ?rodków psychoaktywnych na organizm cz?owieka, a tak?e podkre?lenie braku spo?ecznego przyzwolenia dla nietrze?wych kierowców.
W czasie trwania XI edycji kampanii, podj?li?my szereg dzia?a? profilaktycznych w tym zakresie, a nale?a?y do nich m.in.: „Marsz trze?wo?ci”, udzia? SU w szkoleniu na temat szkodliwo?ci ?rodków psychoaktywnych, broszura edukacyjna dla rodziców i konkursy, które zaowocowa?y sukcesami!
Serdecznie gratulujemy Janowi Radzikowi, który zaj?? II miejsce w konkursie multimedialnym oraz Gabrieli Stachowiak (III miejsce w konkursie literackim), którzy swoj? postaw? i zaanga?owaniem w kampani? pokazali, ?e chcie?, to móc!
Gra?yna Rosiak
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz

?yczenia ?wi?teczne i noworoczne

SZANOWNI PA?STWO!

Niech ten wyj?tkowy czas Bo?ego Narodzenia b?dzie dla Pa?stwa okresem spokoju, rado?ci i pozytywnego my?lenia.
Niech blisko?? wyj?tkowych osób dostarczy si?y na podj?cie wyzwa? Nowego Roku i mierzenia si? ze wszystkim z czym przyjdzie si? zmierzy?.
Niech niezwyk?e chwile na d?ugo zostan? w pami?ci i b?d? ?ród?em niepokonanej woli czynienia ?ycia pi?kniejszym ka?dego dnia.

WESO?YCH ?WI?T I SZCZ??LIWEGO NOWEGO ROKU 2019!!!

Anna G?s?owska

Nasza szko?a zwyci?zc? konkursu "Odblaskowa Szko?a" w powiecie wielickim i w gminie Niepo?omice!

Rado??, duma i spe?nienie – to uczucia, które doskonale odzwierciedlaj? nastroje, jakie da si? zaobserwowa? w naszej szkole. Przyczyn? takiego stanu rzeczy i euforii, która wkrad?a si? w serca ca?ej spo?eczno?ci jest oficjalne og?oszenie wyników konkursu „Odblaskowa Szko?a”, którego podstawowym celem jest promocja bezpiecze?stwa. Nasza szko?a – po raz kolejny – spisa?a si? na medal! Zdobyli?my I miejsce w powiecie wielickim, I miejsce w gminie Niepo?omice oraz zaszczytne – V miejsce w Ma?opolsce! Cieszymy si?, poniewa? do konkursu przyst?pi?o a? 340 szkó?, dlatego wygrana, to buduj?ce uznane dla naszych dzia?a?, które utwierdzi?o nas w przekonaniu, ?e trud i wysi?ek uczniów, rodziców i nauczycieli w?o?ony w owe przedsi?wzi?cie znalaz? swe odzwierciedlenie w wyniku szko?y. Ciesz?c si? z sukcesu, dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji zamierze? konkursowych. Bezpiecze?stwo jest spraw? najwa?niejsz?, dlatego nale?y je promowa? na wszelkie sposoby..
Justyna Bielec

UWAGA! ?wi?teczne wydanie gazetki "Szkolne wie?ci"

Ju? jest!
Zobacz ?wi?teczne wydanie gazetki szkolnej SZKOLNE WIE?CI - grudzie? 2018


"Pami?tam i nigdy nie zapomn?" - uroczysta wieczornica z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci

Jeszcze brzmi w uszach muzyka, jeszcze poezja wype?niaj?ca nasze serca, wo?a do nas przywo?uj?c te jak?e uroczyste chwile… 9 listopada 2018 roku by? dla spo?eczno?ci naszej Szko?y dniem szczególnym. Ju? od samego rana rozpocz??y si? obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, które zapocz?tkowa?a wizyta d?ugo wyczekiwanych go?ci. U?ani…W s?owach radosnej pie?ni przybywaj? pod okienko, wi?c i u nas nie mog?o by? inaczej. Kiedy zegary wskaza?y godzin? 11.11 wszyscy zebrali si? na przyszkolnym placu, by wspólnie od?piewa? cztery strofy „Mazurka D?browskiego”, poniewa? w??czyli?my si? w akcj? zwan? „Rekordem dla Niepodleg?ej”.
Uwie?czeniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci by?a uroczysto??, która zjednoczy?a spo?eczno?? nauczycieli, rodziców, uczniów, a tak?e zaproszonych go?ci i odby?a si? o godzinie 16.00 w tym samym dniu. Przygaszone ?wiat?o, ?wiece, portret Wincentego Witosa wyeksponowany tak, by „Ojciec Niepodleg?o?ci” spogl?da? na wszystkich w dumie - zaznaczaj?c swoj? rol?. Na dekoracji napis: „Pami?tam i nigdy nie zapomn? sk?d pochodz? i jak? mam histori?”, który – bez dodatkowych wyja?nie? - wskazuje na pami??, która jest obowi?zkiem ka?dego.
Akademia rozpocz??a si? od monta?u s?owno-muzycznego z elementami ta?ca przygotowanego przez uczniów, a ca?o?? u?wietni? wyst?p chóru PRO-ARTE pod przewodnictwem pani Aleksandry Polak, z komentarzem s?ownym pana Janusza Rojka, a tak?e panie z „Ko?a Gospody? Wiejskich” z Batorskiej. W uroczysto?ci uczestniczyli zaproszeni go?cie, uczniowie i rodzice. Wydarzenie pokaza?o, ?e mi?o?? do Ojczyzny mo?na wyra?a? na wiele sposobów, a jedno?? która zrzesza pokolenia jest szczególnie wa?na.
Dzi?kujemy za pomoc tym, którzy pomogli w przygotowaniu obchodów, a tak?e panu Arturowi Mrozowskiemu za pi?kne uwiecznienie tych chwil w postaci zdj?? i filmów.
Justyna Bielec
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz
  • fotki z tej uroczysto?ci

Konkurs ?wietlicowy "Z pie?ni? do wolno?ci"

Patriotyzm jest jedn? z najwa?niejszych postaw obywatelskich a ?piewanie pie?ni legionowych, ?o?nierskich, harcerskich dzi?ki tekstom i melodii kiedy? mia?o budzi? ducha do walki a dzi? stanowi wa?ny element dziedzictwa narodowego. Wpisuj?c si? w obchody stulecia Niepodleg?ej ?wietlica szkolna zorganizowa?a 15 listopada 2018 roku III Konkurs Pie?ni Patriotycznej podczas którego dzieci da?y pi?kny wyraz swojej mi?o?ci do ojczyzny poprzez ?piew. W konkursie wzi??o udzia? 23 uczniów ucz?szczaj?cych na ?wietlic?. Zaprezentowane pie?ni patriotyczne ?piewane by?y solo i w grupach, z akompaniamentem lub acapella. Bardzo cieszy fakt, i? uczniowie z tak wielk? ch?ci? i zaanga?owaniem ju? na zaj?ciach ?wietlicowych – przygotowuj?c si? do konkursu ?piewali pie?ni patriotyczne. Okazuje si?, ?e dzisiejsi uczniowie doskonale znaj? tekst i rozumiej? sens melodii, które zajmuj? szczególne miejsce w historii naszego narodu. Repertuar zachwyci? wszystkich obecnych na konkursie a uczestnicy wykonywali swoje pie?ni z ogromnym zaanga?owaniem oraz emocjami, którym czasem towarzyszy?a niewielka trema. Za swój wyst?p mali arty?ci otrzymali od zgromadzonej publiczno?ci i rodziców du?e brawa, a od Dyrektor Szko?y pani Anny G?s?owskiej pami?tkowe dyplomy, nagrody ksi??kowe i s?odycze. W tym roku jury, w którym zasiedli wicedyrektor Maciej Kowanec, nauczyciel j?zyka polskiego Justyna Bielec i nauczyciel muzyki Mariola Grochot.
Magdalena Kosi?ska, Maria Grabowska, Katarzyna Ka?mierczak, Danuta Dudek-Wilk
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz

Wygenerowano w sekund: 0.14
628,431 Unikalnych wizyt