Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 35

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 36

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 37

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 38

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/umniep01/public_html/domains/niepolomice.eu/public_html/szkolawb/maincore.php on line 39
Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej - Wizja i misja szkoły

Wizja i misja szkoły

,,Tutaj przyjazny początek, drogi Twojego sukcesu…’’

WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej to placówka twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowująca do dalszej nauki i życia we współczesnym społeczeństwie.
Szkoła będzie placówką krzewiącą idee humanistyczne, kierującą się w swojej działalności następującymi zasadami:
 • każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,
 • wspieramy pełny rozwój naszych uczniów.
Nasza szkoła stanie się szkołą przyjazną dziecku, w której najważniejszymi podmiotami będą uczniowie i nauczyciele. Będą uczyć się i pracować w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej.
W naszej szkole kształcenie będzie jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne musi stać się środowiskiem twórczym, w którym każdy z podmiotów będzie mógł realizować się według własnych potrzeb. W celu właściwego realizowania zamierzonych działań nasza szkoła stanie się szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

MISJA SZKOŁY

Najważniejszym zadaniem naszej szkoły jest troska o dziecko i udzielenie mu takiej pomocy, jaka może mu zapewnić "maksymalny rozwój osobowości". W związku z tym, w naszej szkole nauczyciele będą wspomagać ucznia we wszystkich sferach jego działalności: intelektualnej, fizycznej i duchowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i ograniczeń każdego dziecka.

Proces dydaktyczno-wychowawczy będzie nastawiony na zaspokojenie potrzeb ucznia, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, miłości i przyjaźni, uznania i szacunku, potrzeba poznania i samorealizacji. Możemy tego dokonać tylko poprzez uznanie za najwyższą wartość człowieka - podmiotowość ucznia.

Nasza Szkoła powinna stać się szkołą przystosowaną do ucznia, w taki sposób, aby umożliwić uruchomienie jego energii życiowej i jego duchowe wzbogacenia bez względu na jego możliwości.

Działania wszystkich społeczności naszej szkoły skierowane będą na rozwój wielostronnej inteligencji dziecka. Jest to nie tylko inteligencja abstrakcyjna, ale także inteligencja rąk, którymi oddziałuje na środowisko, pragnąc je przekształcić i opanować, inteligencja artystyczna, inteligencja poznawcza, twórcza i społeczna.

Nasza Szkoła będzie wspólnotą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Nauczyciele i uczniowie będą wspólnie odpowiedzialni za przyjazną i tolerancyjną atmosferę w szkole.
Będziemy dążyć do wychowania młodego człowieka: samodzielnego, twórczego i wewnętrznie wolnego.
Szkoła będzie dostarczać swoim uczniom pozytywnych wzorców zachowania, uczyć tolerancji i wzajemnej akceptacji. Będzie pomagać w rozpoznawaniu wartości moralnych i w zrozumieniu poglądów.

Nauczyciele naszej szkoły będą wspomagać rodziców w wychowaniu ich dzieci. Będą prowadzić dziecko przez trudny etap jego dorastania, pomagając mu wyrazić siebie i zrozumieć własne problemy. Praca pedagogów naszej szkoły ukierunkowana będzie na wychowanie ucznia kulturalnego i wrażliwego na potrzeby innych.

Szkoła będzie rozbudzać w uczniach uczucia patriotyzmu wobec własnego państwa, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, kulturowej i lokalnej.

Będziemy przygotowywać ucznia do życia we współczesnym świecie przyrody i techniki. W związku z tym, szkoła dużą uwagę będzie przywiązywać do kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Istotną kwestią będzie wskazywanie zagrożeń, jakie niesie z sobą postęp cywilizacyjny.

Proces dydaktyczno-wychowawczy ukierunkowany będzie na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia. Nauczyciele będą przekazywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także kształcić określone umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy. A w szczególności: umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, umiejętności skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, umiejętności efektywnego współdziałania w zespole, umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy oraz umiejętności sprawnego posługiwania się technologią informacyjną.

Nauczyciele będą starali się zapewnić równowagę i harmonię między wychowaniem i samowychowaniem a uczeniem się i wielostronnym rozwojem umysłowym dziecka. Będzie przejawiać się to w dbałości o osiągnięcia szkolne, jak i o odpowiednie zachowanie i porządek w szkole.

Szkoła będzie realizować programy nauczania i wychowania jako integralną całość, w której treści intelektualne łącza się z moralno-społecznymi.

W naszej szkole kadra pedagogiczna będzie w pełni wykształcona, z pełnymi kwalifikacjami, o różnych specjalnościach.
Będziemy uczyć się i pracować w bezpiecznej i odpowiednio wyposażonej szkole.

DOKĄD ZMIERZAMY?

Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej:
 • Jest źródłem rzetelnej wiedzy.
 • Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, aby umożliwić mu sukces w dalszym procesie kształcenia.
 • Wykorzystuje nowoczesne metody nauczania.
 • Dba o najwyższy rozwój intelektualny ucznia.
 • Traktuje podmiotowo swoich uczniów, dzięki czemu, uczeń stanowi centrum oddziaływań dydaktyczno wychowawczych.
 • Stwarza uczniom warunki nadziei na sukces, własny rozwój i samorealizację.
 • Przygotowuje uczniów do życia poprzez kształtowanie i utrwalanie odpowiednich wzorców i zachowań.
 • Pozwala uczniom poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły kreować proces dydaktyczno-wychowawczy.
 • Jest wzorem postaw i zachowań dla środowiska.
 • Integruje się ze środowiskiem i promuje w nim osiągnięcia szkoły.
 • Dyrekcja w zarządzaniu szkołą kieruje się dobrem uczniów i poszanowaniem godności pracowników.
 • Motywuje i tworzy warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli.

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY:

Absolwent szkoły podstawowej doskonale funkcjonuje w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet abstrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać.
 • Jest odpowiedzialny.
 • Potrafi dokonywać mądrych wyborów i przewiduje skutki swoich działań.
 • Potrafi rozwiązywać problemy.
 • Świadomie dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy, poprzez korzystanie z nowych technologii informacyjnych i źródeł wiedzy.
 • Ma podstawy do dalszego kształcenia, stara się poszerzać swoją wiedzę.
 • Posiada kulturę osobistą, wrażliwość i szacunek dla drugiego człowieka.
 • Jest komunikatywny wobec ludzi, wykazuje zdolność do współpracy w grupie.
 • Jest ciekawy świata, dostrzega jego złożoność, analizuje istniejące w nim zależności.
 • Jest krytyczny, potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje.
 • Jest prawy, rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnie przyjęty system wartości.
 • Jest tolerancyjny, rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
 • Jest punktualny, dotrzymuje zobowiązań i terminów, szanuje czas swój i innych ludzi.
 • Jest otwarty, chętnie i skutecznie nawiązuje kontakt, prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych.
 • Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania.
 • Potrafi planować swoje działania.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,122,391 Unikalnych wizyt