Nasza szko?a zwyci?zc? konkursu "Odblaskowa Szko?a" w powiecie wielickim i w gminie Niepo?omice!
Dodane przez admin dnia Grudzień 26 2018 13:21:25
Rado??, duma i spe?nienie – to uczucia, które doskonale odzwierciedlaj? nastroje, jakie da si? zaobserwowa? w naszej szkole. Przyczyn? takiego stanu rzeczy i euforii, która wkrad?a si? w serca ca?ej spo?eczno?ci jest oficjalne og?oszenie wyników konkursu „Odblaskowa Szko?a”, którego podstawowym celem jest promocja bezpiecze?stwa. Nasza szko?a – po raz kolejny – spisa?a si? na medal! Zdobyli?my I miejsce w powiecie wielickim, I miejsce w gminie Niepo?omice oraz zaszczytne – V miejsce w Ma?opolsce! Cieszymy si?, poniewa? do konkursu przyst?pi?o a? 340 szkó?, dlatego wygrana, to buduj?ce uznane dla naszych dzia?a?, które utwierdzi?o nas w przekonaniu, ?e trud i wysi?ek uczniów, rodziców i nauczycieli w?o?ony w owe przedsi?wzi?cie znalaz? swe odzwierciedlenie w wyniku szko?y. Ciesz?c si? z sukcesu, dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji zamierze? konkursowych. Bezpiecze?stwo jest spraw? najwa?niejsz?, dlatego nale?y je promowa? na wszelkie sposoby..
Justyna Bielec