"Pami?tam i nigdy nie zapomn?" - uroczysta wieczornica z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
Dodane przez admin dnia Listopad 26 2018 00:47:39
Jeszcze brzmi w uszach muzyka, jeszcze poezja wype?niaj?ca nasze serca, wo?a do nas przywo?uj?c te jak?e uroczyste chwile… 9 listopada 2018 roku by? dla spo?eczno?ci naszej Szko?y dniem szczególnym. Ju? od samego rana rozpocz??y si? obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, które zapocz?tkowa?a wizyta d?ugo wyczekiwanych go?ci. U?ani…W s?owach radosnej pie?ni przybywaj? pod okienko, wi?c i u nas nie mog?o by? inaczej. Kiedy zegary wskaza?y godzin? 11.11 wszyscy zebrali si? na przyszkolnym placu, by wspólnie od?piewa? cztery strofy „Mazurka D?browskiego”, poniewa? w??czyli?my si? w akcj? zwan? „Rekordem dla Niepodleg?ej”.
Uwie?czeniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci by?a uroczysto??, która zjednoczy?a spo?eczno?? nauczycieli, rodziców, uczniów, a tak?e zaproszonych go?ci i odby?a si? o godzinie 16.00 w tym samym dniu. Przygaszone ?wiat?o, ?wiece, portret Wincentego Witosa wyeksponowany tak, by „Ojciec Niepodleg?o?ci” spogl?da? na wszystkich w dumie - zaznaczaj?c swoj? rol?. Na dekoracji napis: „Pami?tam i nigdy nie zapomn? sk?d pochodz? i jak? mam histori?”, który – bez dodatkowych wyja?nie? - wskazuje na pami??, która jest obowi?zkiem ka?dego.
Akademia rozpocz??a si? od monta?u s?owno-muzycznego z elementami ta?ca przygotowanego przez uczniów, a ca?o?? u?wietni? wyst?p chóru PRO-ARTE pod przewodnictwem pani Aleksandry Polak, z komentarzem s?ownym pana Janusza Rojka, a tak?e panie z „Ko?a Gospody? Wiejskich” z Batorskiej. W uroczysto?ci uczestniczyli zaproszeni go?cie, uczniowie i rodzice. Wydarzenie pokaza?o, ?e mi?o?? do Ojczyzny mo?na wyra?a? na wiele sposobów, a jedno?? która zrzesza pokolenia jest szczególnie wa?na.
Dzi?kujemy za pomoc tym, którzy pomogli w przygotowaniu obchodów, a tak?e panu Arturowi Mrozowskiemu za pi?kne uwiecznienie tych chwil w postaci zdj?? i filmów.
Justyna Bielec
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz
  • fotki z tej uroczysto?ci