Konkurs ?wietlicowy "Z pie?ni? do wolno?ci"
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2018 01:27:37
Patriotyzm jest jedn? z najwa?niejszych postaw obywatelskich a ?piewanie pie?ni legionowych, ?o?nierskich, harcerskich dzi?ki tekstom i melodii kiedy? mia?o budzi? ducha do walki a dzi? stanowi wa?ny element dziedzictwa narodowego. Wpisuj?c si? w obchody stulecia Niepodleg?ej ?wietlica szkolna zorganizowa?a 15 listopada 2018 roku III Konkurs Pie?ni Patriotycznej podczas którego dzieci da?y pi?kny wyraz swojej mi?o?ci do ojczyzny poprzez ?piew. W konkursie wzi??o udzia? 23 uczniów ucz?szczaj?cych na ?wietlic?. Zaprezentowane pie?ni patriotyczne ?piewane by?y solo i w grupach, z akompaniamentem lub acapella. Bardzo cieszy fakt, i? uczniowie z tak wielk? ch?ci? i zaanga?owaniem ju? na zaj?ciach ?wietlicowych – przygotowuj?c si? do konkursu ?piewali pie?ni patriotyczne. Okazuje si?, ?e dzisiejsi uczniowie doskonale znaj? tekst i rozumiej? sens melodii, które zajmuj? szczególne miejsce w historii naszego narodu. Repertuar zachwyci? wszystkich obecnych na konkursie a uczestnicy wykonywali swoje pie?ni z ogromnym zaanga?owaniem oraz emocjami, którym czasem towarzyszy?a niewielka trema. Za swój wyst?p mali arty?ci otrzymali od zgromadzonej publiczno?ci i rodziców du?e brawa, a od Dyrektor Szko?y pani Anny G?s?owskiej pami?tkowe dyplomy, nagrody ksi??kowe i s?odycze. W tym roku jury, w którym zasiedli wicedyrektor Maciej Kowanec, nauczyciel j?zyka polskiego Justyna Bielec i nauczyciel muzyki Mariola Grochot.
Magdalena Kosi?ska, Maria Grabowska, Katarzyna Ka?mierczak, Danuta Dudek-Wilk
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz