Na tropie zagadek dotycz?cych niskiej emisji, czyli jak znale?li?my si? na podium!
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2018 00:58:14
Gry terenowe to jeden z popularnych ostatnio sposobów nauki poprzez ?wietn? zabaw?. Rozwijaj? kreatywno??, pobudzaj? do dzia?ania, a tak?e s? ?wietnym sposobem na integracj? w grupie. Znaj?c zalety tej modnej metody, nie mogli?my nie wzi?? udzia?u w pierwszej edycji Ekologicznej gry terenowej, zorganizowanej w ramach Projektu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepo?omice. Grupa uczniów reprezentuj?cych nasz? szko?? uda?a si? do Ma?opolskiego Centrum D?wi?ku i S?owa, by uczestniczy? w zmaganiach dotycz?cych czysto?ci powietrza. Zadanie wymaga?o sprytu, wspó?pracy i wiedzy, poniewa? gracze musieli rozszyfrowa? zagadki ukryte w ró?nych cz??ciach miasta. Liczy?y si? spostrzegawczo?? oraz orientacja w terenie, jednak czynnikiem decyduj?cym by? czas, w jakim trasa zosta?a pokonana. Oprócz doskona?ej zabawy i wiedzy, która by?a wynikow? zdobytych wcze?niej wiadomo?ci uda?o nam si? zdoby? zaszczytne III miejsce!
Gra pokaza?a, ?e w grupie nie tylko si?a, ale i talent mierzony wspó?prac? i zaanga?owaniem!
Gra?yna Rosiak
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz
  • fotki z wr?czenia nagród