Pierwsza pomoc to wa?ne!
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2018 00:41:42
Bezpiecze?stwo i zdrowie to sprawy priorytetowe, dlatego w naszej szkole zosta?y przeprowadzone zaj?cia przez piel?gniark? szkoln? z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach „Odblaskowej szko?y”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy VI, którzy po obejrzeniu filmu instrukta?owego pt.: „Czy potrafisz ratowa? ?ycie” rozpocz?li praktyczne dzia?ania dziel?c si? wiedz? i umiej?tno?ciami z uczniami klasy Ib. Warsztaty obejmowa?y pokaz jak nale?y zachowa? si? w czasie wypadku, jak prawid?owo wezwa? pomoc, a tak?e dzia?ania praktyczne. Pierwszoklasi?ci uczyli si? sprawdza? przytomno?? osoby poszkodowanej i realizowa? tzw. bezpieczn? pozycj? boczn? ustalon?. Wykorzystuj?c manekin – „Mini Ani?” – uczniowie klasy I uczyli si? jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Pierwszoklasi?ci ch?tnie anga?owali si? w zaj?cia i brali aktywny udzia? w ?wiczeniach niezb?dnych do ratowania ?ycia. Lekcja u?wiadomi?a wszystkim jak wa?na jest odpowiedzialno?? za siebie i za innych.
Gra?yna Rosiak
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz