Smog - gro?ne niebezpiecze?stwo
Dodane przez admin dnia Listopad 20 2018 00:09:33
Dzi?ki niemu jeste?my w czo?ówce, chocia? w takiej nigdy nie chcieliby?my by?. Unosi si? w powietrzu, jest mg??, niebezpiecznymi zanieczyszczeniami powietrza – py?ami i gazami, które pochodz? m. in. ze spalin samochodowych (transport drogowy), z tego czym palimy w piecach, a tak?e z substancji wytwarzanych przez zak?ady przemys?owe. To istny truciciel ludzko?ci – smog. Aby przekona? si? o jego szkodliwo?ci, uczniowie klasy IV b i VII wzi?li udzia? w prelekcji, która odby?a si? na terenie naszej szko?y i zosta?a przeprowadzona w formie warsztatów. Na pocz?tku prowadz?cy zaproponowali uczniom gr? w skojarzenia, której g?ównym tematem by? smog. Wszyscy bardzo si? zdziwili, kiedy ujrzeli statystyki – Polska by?a w czo?ówce, ale nie by? to wygrany mecz ani zawody, lecz poziom zanieczyszcze? w Europie. Uczestnicy mogli zobaczy? tak?e wykres pewnego sk?adnika zawartego w powietrzu na terenie naszej placówki. Na szcz??cie w tym przypadku sytuacja wygl?da?a zadowalaj?co i nikt nie musia? si? niczego obawia?. Nast?pnie, odby?a si? krótka dyskusja u?wiadamiaj?ca wszystkim jak wa?ny jest rodzaj transportu, który wybieramy. Wszyscy jednog?o?nie stwierdzili, ?e najlepszy jest rower. Prowadz?cy prelekcj? wspomnieli tak?e o jeszcze jednym sposobie na popraw? jako?ci powietrza – zieleni miejskiej. Na pami?tk? spotkania uczestnicy otrzymali specjalne broszury z nazwami kwiatów oczyszczaj?cych powietrze. By?a to lekcja, która sk?oni?a do wielu refleksji. Pokaza?a, ?e tak naprawd? wiele zale?y od nas samych.
J. Bielec, Gra?yna Rosiak
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz