Odblaskowy Marsz Trze?wo?ci
Dodane przez admin dnia Listopad 19 2018 23:43:43
26 pa?dziernika 2018 r. uczniowie z naszej szko?y po raz trzeci uczestniczyli w marszu trze?wo?ci, który odby? si? ulicami Niepo?omic w ramach kampanii „ No Promil – No Problem ”. Podczas marszu uczniowie klasy VI , którzy reprezentowali nasz? szko?? wraz z uczniami innych szkó? nie?li bia?e balony, transparenty, chor?giewki, które promowa?y trze?wo?? w?ród kierowców. Dzia?ania te maj? za zadanie u?wiadomi? wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ?e na tego typu zachowania nigdy nie b?dzie spo?ecznego przyzwolenia. Podsumowaniem przedsi?wzi?cia by?o od?piewanie napisanej i przygotowanej specjalnej na t? okoliczno?? piosenki.
Gra?yna Rosiak