Z wizyt? w Centrum Piel?gnacyjno-Rehabilitacyjnym "Ostoja"
Dodane przez admin dnia Listopad 19 2018 23:19:09
Listopad jest miesi?cem, który sk?ania do refleksji nad przemijaniem i ?yciem. My?limy o naszych relacjach z innymi, o tym co w nich najwa?niejsze. A istotna jest pami?? – ??czno?? pokole?. Relacje mi?dzy m?odymi a starszymi, które ka?dej ze stron pozwalaj? czerpa? rado?? i uczy? najwa?niejszych warto?ci. Maj?c na uwadze powy?sze aspekty, a tak?e zacie?nienie wi?zi mi?dzypokoleniowych, uczniowie klasy IVb, Vd oraz niektórzy z Vc wraz z opiekunami (J. Bielec, M. Grochot, B. Walczyk) – ju? pod koniec pa?dziernika - wybrali si? z s?siedzk? wizyt? do Centrum Piel?gnacyjno-Rehabilitacyjnego „Ostoja”. Celem odwiedzin by?o zaprezentowanie specjalnego przedstawienia opartego na popularnej sztuce japo?skiej – kamishibai, a tak?e od?piewanie piosenek, których tematem przewodnim by?o bezpiecze?stwo oraz mi?o?? do Ojczyzny. Dla uczniów by?a to tak?e pi?kna lekcja pokory. Obcowanie ze starszymi, podopiecznymi fundacji, których dotkn??a choroba nie pozosta?o bez echa w komentarzach najm?odszych, którzy po zako?czonych wyst?pach wrócili do szko?y. Widz?c wzruszenie i rado?? chorych, obserwuj?c ich cierpienie, sami zainicjowali rozmow?, która pokaza?a, ?e maj? ?wiadomo?? tego, jak wielkie znaczenie ma obecno?? drugiego cz?owieka, jak prosty gest mo?e wywo?a? u?miech u osoby, dla której los nie by? zbyt ?askawy…
J. Bielec
Zobacz fotorelacj?
Kliknij tu i zobacz