VI Gminny Turniej Gry w Warcaby
Dodane przez admin dnia Czerwiec 16 2018 20:11:22
Dnia 29 maja 2018 r. w naszej szkole odby? si? VI Gminny Turniej Gry w Warcaby. Turniej cieszy? si? du?ym zainteresowaniem w?ród dzieci. Odby? si? w dwóch etapach. Etap wst?pny obejmowa? rozgrywki na terenie w?asnych szkó?, celem tych rozgrywek by?o wy?onienie 3 reprezentantów danej szko?y, którzy awansowali do etapu gminnego. W etapie gminnym uczestniczy?o 18 uczniów z 6 szkó? podstawowych z terenu Gminy Niepo?omice. Turniej odby? si? wed?ug systemu szwajcarskiego. Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach: indywidualnie i dru?ynowo. Nad prawid?owo?ci? przebiegu turnieju czuwa? s?dzia szachowy Stanis?aw Turecki.
Zwyci?zcy zostali nagrodzeni pami?tkowymi pucharami oraz medalami. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.
Magdalena Kosi?ska
Kliknij tu i zobacz