Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Ochrona Danych Osobowych

?WI?TUJEMY ROCZNIC?

Odblaskowa Szko?a 2018!

Kompleks sportowy „ORLIK 2012”

Projekty wspó?finansowane pezez Uni? Europejsk?

Imprezy szkolne i akcje

Konkursy organizowane przez szko??

Dla Nauczycieli

Dla Rodziców

WSPIERAMY NASZ? SZKO??

Nawigacja

Brak linków

Odblaskowe ?wi?to Drzewa w ho?dzie dla Niepodleg?ej, czyli jak Szko?a Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej ??czy si?y z Przedszkolem Samorz?dowym!

Ziemia to nasz wspólny dom, który nale?y chroni? i piel?gnowa?. Dbaj?c o swoje terytorium, pami?tamy o dobrodziejstwach, które w znacz?cy sposób wp?ywaj? nie tylko na klimat czy ?rodowisko, ale tak?e poprawiaj? estetyk? krajobrazu. Dlatego te? – kultywuj?c tradycj? z lat ubieg?ych – wzi?li?my udzia? w obchodach ?wi?ta Drzewa, które w tym roku mia?y szczególny charakter. Mieli?my dodatkowe wsparcie, poniewa? do klasy II b oraz IV b do??czy?a tak?e grupa przedszkolaków z Samorz?dowego Przedszkola w Woli Batorskiej.
10 pa?dziernika 2018 r. wszyscy zebrali si? w szkolnym ogrodzie, by – przy wspó?pracy z nadle?niczym panem Czes?awem Szczyligarem – posadzi? kolejne drzewka, które rokrocznie wzbogacaj? teren wokó? naszej placówki. Najpierw wszyscy wys?uchali krótkiej prelekcji dotycz?cej idei sadzenia drzew, a co z tym zwi?zane poznali naturalne sposoby na przeciwdzia?anie zmianom klimatycznym, a nast?pnie podkre?lono wa?no?? tego spotkania. Bezpieczna planeta, to tak?e jej bezpieczni mieszka?cy, dlatego te? ka?dy z uczniów bior?cych udzia? w tym wydarzeniu nie zapomnia? o odblaskowej kamizelce.
W tym roku obchody mia?y szczególny charakter, poniewa? sadzili?my dla Niepodleg?ej! 100 – rocznica odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci zosta?a uwieczniona za pomoc? specjalnej tabliczki.
Dbaj?c o ?rodowisko, pami?tamy o naszej historii, która w tym roku uto?samiana jest z wieloma przedsi?wzi?ciami na terenie naszej placówki.
Gra?yna Wo?niak-Rosiak, Justyna Bielec

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.00
628,457 Unikalnych wizyt